Podmienky ochrany osobných údajov

spoločnosti Dajami s.r.o.

so sídlom Slavkovská 1784/51 060 01 Kežmarok, IČO: 36484491, zapísaná na Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka 14007/P

pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese Vitajte na našej stránke MELLONE - Mellone

Správcom osobných údajov je spoločnosť Dajami s.r.o., so sídlom Slavkovská 1784/51 060 01 Kežmarok, IČO: 36484491, zapísaná na Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka 14007/P , ktorú zastupuje Ján Tomka (ďalej len „správca“ alebo „my“).

 

Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu sú nižšie uvedené pojmy, ktoré sa v týchto zásadách často opakujú:

E-shop

Internetový obchod prevádzkovaný správcom, dostupný na Vitajte na našej stránke MELLONE - Mellone;

GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679;

Obchodné oznámenie

spravidla e-mailová správa alebo sms odosielaná za účelom propagácie obdobných výrobkov a služieb,

Objednávka

dokončená transakcia zákazníkom s úmyslom uzavrieť kúpnu zmluvu k tovaru, stlačením príslušného tlačidla „potvrdiť objednávku“

Objednávkový formulár

formulár určený na vyplnenie Osobných údajov kupujúceho, vrátane výpisu zvoleného tovaru, ktorý slúži na uzavretie kúpnej zmluvy

Osobné údaje

akékoľvek informácie o užívateľovi, na základe ktorých možno užívateľa priamo alebo nepriamo identifikovať;

Subjekt údajov

fyzická osoba, ku ktorej sa vzťahujú Osobné údaje, najčastejšie pôjde o zákazníka alebo o potencionálneho zákazníka, užívateľa, označovaný aj ako „vy“;

Spracovateľ

vykonáva činnosti Spracovanie osobných údajov na základe zmluvy alebo iného poverenia pre správcu;

Spracovanie osobných údajov

je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou alebo bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo skombinovanie, obmedzenie výmaz alebo zničenie;

Zvláštne kategórie osobných údajov

také osobné údaje, ktoré vypovedajú o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby. Za osobitnú kategóriu údajov sa považujú aj genetické a biometrické údaje, ak sa spracúvajú na účely jedinečnej identifikácie fyzickej osoby;

 

1. KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame Osobné údaje zákazníkov a určujeme ciele a prostriedky spracovania. Nespracovávame zvláštne kategórie osobných údajov.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, mobilný telefón, fakturačné údaje, bankové spojenie, login k užívateľskému účtu, správanie v užívateľskom účte, IP adresa, cookies.

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje. Užívatelia poskytujú dobrovoľne osobné údaje správcovi prostredníctvom E-shopu, a to, okamihom registrácie alebo Objednávkou na E-shope, či akýmkoľvek iným spôsobom (napr. e-mailom, telefonicky), komunikuje s podporou E-shopu, alebo iným obdobným spôsobom.

Verejne dostupné osobné údaje. Správca môže spracovávať Osobné údaje z verejne dostupných zdrojov a vzájomne ich kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sú dobrovoľne poskytované.

Webové stránky. Spracovávame tiež informácie o tom, kedy navštívite a prezeráte si naše webové stránky. Tieto informácie môžu zahŕňať napr. IP adresu, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Tiež môžeme nahliadnuť do histórie vášho správania na webových stránkach alebo v E-shope napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, prípadne prostredníctvom aplikácie, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie a pod.)

Tieto dáta môžeme zhromažďovať ako súčasť protokolu alebo pomocou súborov cookies alebo iných technológií na sledovanie.

Sociálne siete. Správca má profil na Facebooku. Všetky informácie, oznámenia alebo materiály, ktoré sú prostredníctvom platformy sociálnych médií poskytované, sú poskytované aj podľa zásad spracovania osobných údajov týchto platforiem. Ochrana osobných údajov je riešená separátne v rámci každej zo spomínaných platforiem.

 

2. ÚČELY SPRACOVANIA

Všetky spomínané kategórie osobných údajov správca spracováva, pretože sú nevyhnutné na naplnenie nižšie uvedených účelov:

a) Plnenie zmluvy a starostlivosti o zákazníka

Zákonným dôvodom pre Spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. riadne vybavenie Objednávky, vrátane komunikácie so zákazníckou podporou.

b) Užívateľský účet

Pokiaľ máte založený užívateľský účet, potom spracovávame vaše Osobné údaje, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile. Vďaka tomu vás môžeme napr. ľahko informovať o tom, kedy vám bude Objednávka doručená.

c)Newsletter (obchodné oznámenie)

Zasielanie propagačných e-mailov alebo sms registrovaným užívateľom a/alebo zákazníkom na propagáciu obdobných výrobkov a služieb. Môžeme zasielať obchodné oznámenia na kontakty svojich užívateľov alebo zákazníkov, kedy na základe oprávneného záujmu propaguje obdobné výrobky a služby prostredníctvom priameho marketingu, avšak to len do doby, než s tým príjemca vysloví nesúhlas. Mimo prípad oprávneného záujmu, môžeme zasielať obchodné oznámenie aj tým, ktorí udelili súhlas so Spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely vopred. Pre rozosielku využívame tretí subjekt, s ktorým máme uzavretú riadnu spracovateľskú zmluvu.

d) Marketingové súťaže

V prípade výhry v marketingovej súťaži môže zaznamenať podobizeň výhercu (foto, video), za účelom zaistenia transparentnosti. Toto Spracovanie osobných údajov vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodnosti marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšení atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.

e) Cookies

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré dočasne ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie správania užívateľov na webe, prípadne môžu slúžiť na lepšie zacielenie reklamy (tzv. marketingové cookies). Niektoré spracovanie cookies môže byť považované za Spracovanie osobných údajov. Viac o súboroch cookies, ktoré spracovávame, nájdete tu. (vložte odkaz na vyplnený súbor “Poučenie a informácie o cookies”)

f) Platobné karty:

Nemáme údaje o vašich platobných kartách, tými disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

g) Hodnotenie spokojnosti zákazníkov

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailového dotazníka v rámci hodnotiacich služieb, do ktorých je náš E-shop zapojený. Ten vám bude zaslaný krátko potom, čo u nás nakúpite, pokiaľ s týmto nevyjadríte nesúhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame Spracovateľa, ktorý hodnotiacu službu prevádzkuje; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať najmä informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Tento postup je umožnený na základe nášho oprávneného záujmu propagovať obdobné výrobky a služby (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia).

 

3. PLÁNOVANÁ DOBA SPRACOVANIA

Vaše Osobné údaje spracovávame v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania zmluvy. Pre účely registrácie a vedenia užívateľského účtu môžu byť spracované všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu maximálne 2 rokov od posledného aktívneho prehliadnutia užívateľského účtu/ od zrušenia užívateľského účtu, ak o zrušenie účtu Subjekt údajov nepožiada skôr.

Doba pre Spracovanie osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení, je 2 roky od posledného aktívneho prehliadnutia obchodného oznámenia odberateľom, ak sa z odberu Subjekt údajov z odberu neodhlási skôr.

Vezmite prosím na vedomie, že rad Osobných údajov spracovávame z dôvodov, z ktorých sme k tomu zo zákona povinní. Výnimku tvoria daňové doklady vystavené správcom. Správca v súlade s § 35 zákona č. 235/2004 Zb., Daňové doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

 

4. TECHNICKÉ, BEZPEČNOSTI A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA

Technické a bezpečnostné opatrenia. S ohľadom na pravdepodobnosť rizík as ohľadom na pomer medzi cenou možných opatrení ako aj technickým možnostiam sme zaviedli technické bezpečnosti a organizačné opatrenia – a to vo všetkých oblastiach, kde dochádza k Spracovaniu osobných údajov (najmä prevádzka webu, prevádzka E-shopu, zamestnanecká agenda, komunikácia so zákazníkmi). Spĺňame prísne požiadavky strán GDPR. Používame bezpečný informačný systém, ktorý poskytuje Osobným údajom zabezpečenie zodpovedajúci stavu techniky, nákladom, povahe, rozsahu a účelom spracovania.

Organizačné opatrenia. Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k Osobným údajom, sú zaviazaní mlčanlivosťou a musia rešpektovať bezpečnostné zásady. Prístupy do všetkých systémov vrátane informačného systému sú personalizované a kryté heslami, ktoré sa tvoria rôznymi spôsobmi. Informačný systém eviduje logy, aby sme mohli kontrolovať prístup jednotlivých zamestnancov k jednotlivým databázam. Zamestnanci sú pravidelne školení.

 

5. PREDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Osobné údaje správca odovzdáva iba nasledujúcim subjektom: Spracovatelia. Používame iba preverených Spracovateľov, s ktorými má uzavretú písomnú zmluvu, a ktorí nám poskytujú minimálne rovnaké záruky ako my vám. Ide iba o Spracovateľov, ktorí sú z EÚ alebo z krajín bezpečných podľa rozhodnutia Európskej Komisie. Všetci títo partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré im ich správca sprístupnil. Naši Spracovatelia sú účtovná firma, prepravcovia, e-mailingové služby, vývojári alebo marketingoví špecialisti, poskytovatelia softvéru a cloudové riešenia. Podrobnosti o našich Spracovateľoch poskytujeme na vyžiadanie. Zákonné povinnosti. Osobné údaje môžeme okrem Spracovateľa predať tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci či na vyžiadanie súdu v súdnych sporoch.

 

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Je možné nás požiadať o prístup k Osobným údajom a požiadať o opravu, zmenu, výmaz alebo obmedzenie Spracovanie osobných údajov tam, kde sú nepresné alebo boli spracované v rozpore s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Subjekt údajov má právo na prenositeľnosť osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (čo správca nerobí).

Vaše práva strán Spracovanie osobných údajov je možné uplatniť na e-maile - mellone.info@gmail.com

Usilujeme sa o to, aby sme vašim žiadostiam bezodkladne dokázali vyhovieť. Avšak môžu nastať okolnosti, za ktorých prístup poskytnúť nemôžeme (napríklad ak žiadané informácie ohrozujú súkromie iných osôb alebo iné oprávnené práva, alebo tam, kde by náklady na poskytnutie prístupu boli neprimerané rizikám ohrozujúcim súkromie jednotlivca v danom prípade). Môžeme vykonať primerané kroky na overenie totožnosti užívateľa pred tým, než vykonáme akékoľvek kroky strán práv Subjektov údajov.

a) Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR budete mať právo na prístup k Osobným údajom, ktoré zahŕňa právo získať od správcu:

  • potvrdenie, či Spracováva osobné údaje,
  • informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým Osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz Osobných údajov týkajúcich sa Subjektu údajov alebo obmedzenia ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu , práve podať sťažnosť na dozornom úrade, o všetkých dostupných informáciách o zdroji Osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od Subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri odovzdaní údajov mimo EÚ,
  • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu Osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude správca oprávnený za kópiu Osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

b) Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepresných Osobných údajov. Rovnako máte povinnosť oznamovať zmeny svojich Osobných údajov (napr. evidencia užívateľského profilu). Zároveň ste povinní poskytnúť súčinnosť, ak sa zistí, že Osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

c) Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody pre Spracovanie týchto osobných údajov. Máme nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie či výmazu Osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

d) Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR máte do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, pokiaľ budete popierať presnosť Osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podáte námietku proti ich spracovaniu.

e) Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

Podľa čl. 19 GDPR máte právo na oznámenie v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia Spracovanie osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu Osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

f) Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa článku 20 GDPR máte právo na prenositeľnosť údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať o odovzdanie týchto údajov inému správcovi.

Pokiaľ v súvislosti s našimi zmluvnými povinnosťami alebo na základe súhlasu poskytnete Osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, máte právo získať také údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky uskutočniteľné, je možné údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

g) Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR máte právo vzniesť námietku proti Spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že nepreukážeme, že existuje závažný oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe námietky ukončíme bez zbytočného odkladu.

Pokiaľ je námietka podaná v prípade spracovania súvisiaceho s priamym marketingom, potom ukončíme spracovanie bez zbytočného odkladu.

h) Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so Spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle. Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

i) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Uvádza však, že nevykonávame automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre Subjekty údajov.

 

7. ZÁVER

Tieto zásady môžu byť zmenené iba písomne. O tom budú používatelia informovaní prostredníctvom webových stránok správcu.

V prípade akýchkoľvek otázok strán našich Zásad spracovania osobných údajov sa na nás prosím s dôverou obráťte prostredníctvom e-mailu - info@mellone.sk

Zásady ochrany osobných údajov z 1. 12. 2020