Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Dajami s.r.o.

(ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“)  Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť Dajami s.r.o., so sídlom Slavkovská 1784/51, 060 01  Kežmarok, IČO: 36484491, DIČ: 2021612670, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 1400/P.

Všetky predajné ceny uvedené na internetovej stránke www.mellone.sk sú uvedené vrátane DPH.

 

Kontakty: info@mellone.sk

Zákaznícka linka: +421 950 463 331

www.mellone.sk

Bankové spojenie pre úhradu objednávok:

Banka: Fio banka

IBAN:  SK29 8330 0000 0024 0227 8194

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov, Odbor výkonu dozoru tel. č. 051/772 1597

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.mellone.sk  (ďalej len „internetový obchod).

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.3. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. 

1.4. Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Kupujúci ako spotrebiteľ pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.7. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníku, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky, zákonom č. 513/1991 Zb. obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

Obchodné podmienky rešpektujú platné novelizované zákony Slovenskej republiky, a to:

Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. 

2.5. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť číslo objednávky, meno, telefónne číslo, e-mail a kód objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

2.6. V prípade, že je k objednávke zvolený darček, na ktorý má kupujúci za splnenia určitých podmienok nárok, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu darčeka podľa aktuálnych skladových zásob.


2.7. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Ďalej kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že objednávka je spojená s povinnosťou platby. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Kupujúcemu by nemali vzniknúť náklady na použitie prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a kupujúci nemá námietky voči ich použitiu.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

 1. Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne.
 2. Pripraviť tovar na prepravu spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 3. Zabezpečiť, aby dodaný tovar bol doručený nepoškodený a spĺňal platné právne predpisy t.j. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v úradnom jazyku, daňový doklad).

3.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.
 2. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.
 3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 4. Potvrdiť v dodacom liste (alebo u prepravcu prepravný list) na prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie podmienky

5.1. Spôsob dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • zasielanie prostredníctvom spoločnosti ZASIELKOVŇA
 • zasielanie kuriérom 123

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Tovar však obvykle expedujeme ihneď alebo do 2 - 3 pracovných dní. V prípade platby bankovým prevodom sa termín môže predĺžiť v závislosti od termínu úhrady.

6. Miesto a spôsob dodania

6.1. Tovar predávajúci posiela formou balíka/listu. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

6.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky - poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky nie je možné. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

6.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho rovnako zodpovednosť (nebezpečenstvo) za náhodnú skazu a náhodného zhoršenie stavu prevzatého tovaru.

6.4 Pri prevzatí zásielky je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je kupujúci oprávnený zásielku neprevziať. V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite, najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky prepravnej spoločnosti oznámiť e-mailom na adresu info@mellone.sk, spísať s dopravcom na mieste škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

7. Platobné podmienky

  Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu:

 • platba na dobierku,
 • online platobnou kartou,
 • online bankový prevod IBAN:  SK29 8330 0000 0024 0227 8194,
 • platba prevodom na účet: SK29 8330 0000 0024 0227 8194,

7.1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

8. Cena

8.1. Všetky ceny sú zmluvné a sú konečné, vrátane zodpovedajúcej  DPH, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňajú však cenu služieb (napr. dodania tovaru, balného a pod.).

8.2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Akcie, zľavové a darčekové kupóny a darčeky zadarmo k objednávkam nie sú navzájom kombinovateľné.

8.3. V prípade, ak sa v internetovom obchode na www.mellone.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 €“ alebo „1 €“, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu.

8.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

9.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9.1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ - v zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy je na www.mellone.sk

Odstúpenie od zmluvy a nepoužitý tovar prosíme doručiť na adresu:

Allendeho 71, 059 51 Poprad-Matejovce.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@mellone.sk

9.2. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu, predložiť originál doklad o kúpe tovaru a uviesť číslo účtu, na ktorý bude vrátená platba.

9.3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

9.4. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar zaslať doporučene a/alebo ako poistenú zásielku. Doklad o zaslaní je podmienkou vybavenia prípadnej požiadavky kupujúceho v prípade, že zásielka nebude predávajúcemu doručená a tak si predávajúci nie je schopný túto skutočnosť overiť.

9.5. Kupujúci nezasiela tovar predávajúcemu na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prevzatý.

9.6. Predávajúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy v plnom rozsahu vráti kupujúcemu zaplatené plnenie za tovar a všetky s tým súvisiace služby. Pri čiastočnom odstúpení od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu vrátené plnenie len v rozsahu čiastky vráteného tovaru. Predávajúci nie je povinný v zmysle § 9 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. V zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby uvedené vyššie pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10. Výmena, vrátenie, reklamácia

10.1. Kupujúci má právo na výmenu, vrátenie a reklamáciu tovaru.

10.2. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

10.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.mellone.sk. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal, oboznámil sa s ním a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

10.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

10.4. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť až odo dňa doručenia všetkých potrebných podkladov k posúdeniu a vybaveniu reklamácie.

10.5. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru, spolu s fotodokumentáciou o rozsahu škody, prípadne krátkym videom. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 2. predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie,
 3. v prípade oprávnenej reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu nový nepoškodený diel výrobku (nový výrobok) prepravnou spoločnosťou,
 4. v prípade potreby sa predávajúci dohodne s kupujúcim na doručení reklamovaného tovaru od kupujúceho ku predávajúcemu,
 5. kupujúci nikdy neposiela reklamovaný tovar predávajúcemu bez predchádzajúceho vyzvania.

10.6 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol (dodací list). Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Na darčeky k tovaru sa reklamačné podmienky nevzťahujú.

10.7. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením faktúry, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru do 24 hodín,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
 8. všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v EÚ,
 9. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou,
 12. pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.  

11. Záruka

11.1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru najmenej dvanásť (12) mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

11.2. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie.

11.3. Na darčeky, ktoré kupujúci dostane zadarmo alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

11.4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

11.5. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

11.6. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko, a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

12. Stornovanie objednávky  

12.1. Ak si kupujúci praje zrušiť objednávku, môže tak urobiť v prípade, že ešte nebola systémovo vybavená. Pre tento účel kupujúci bezodkladne kontaktuje predávajúceho. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze budú vrátené kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní na bankový účet, z ktorého bola platba prijatá. V prípade, že kupujúci uskutočnil platbu kartou sa môže táto doba predĺžiť vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou. 

12.2. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nebude schopný dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky. Predávajúci o stornovaní objednávky bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do štrnástich (14) dní na bankový účet, z ktorého uskutočnil platbu, pokiaľ sa nedohodnú inak.

12.3. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku aj v prípade ak kupujúci opakovane použije zľavový kupón.

12.4. V prípade, ak do stanovenej lehoty kupujúci nezaplatí sumu za objednávku, predávajúci nezaplatenú objednávku stornuje.

13. Platforma riešenia sporov online

Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Spracovanie osobných údajov

14.1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

14.4. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

14.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

14.6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky oboznámený, že súhlasí so spracovaním osobných údajov.

14.7. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

18. Newsletter a e-maily od nás  

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si kupujúci môže vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o novinkách. Možnosť zasielať newsletter si kupujúci môže zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý dostal od predávajúceho. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť. Predávajúci informuje e-mailom kupujúceho aj o vybavovaní jeho objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môže predávajúci nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou internetového obchodu predávajúceho a využívaním užívateľského konta.  

19. Záverečné ustanovenia

19.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

19.2. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z platných všeobecných záväzných právnych predpisov.

19.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

19.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

19.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

19.6. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu predávajúceho.

*Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.7.2023 a rušia predchádzajúce znenia OP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.